Ogłoszenie: Sprawozdanie finansowe

09.11.2017 15:43

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.

Rada Nadzorcza
Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A.
ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice
Działając na podstawie § 17 pkt. 3 g Statutu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A., stosownie do art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2016r. poz.1047)
Zaprasza  podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2017 r. oraz za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki, jak też wynik finansowy.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
- przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 06.07.2016 do 31.12.2017 r. (obejmujące okres wydłużonego okresu trwania roku obrotowego, ze względu na rozpoczęcie przez Spółkę działalności w roku 2016) oraz za rok obrotowy 2018, tj. na okres 2 lat, zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
- wymagany termin przeprowadzenia badania oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem: do 28.02.2018 r., a za rok obrotowy 2018 do 28.02.2019 r.,
- biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne na Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów  intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej.

Pełna płatność  za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o oferencie, w tym:
- formie prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 6 miesięcy, licząc od daty złożenia oferty,
- wpisie do rejestru biegłych rewidentów – aktualny, nie starszy niż 6 miesięcy, licząc od daty złożenia oferty, odpis z rejestru biegłych rewidentów,
- poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta, jako uprawnionego, na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- informację dotyczącą wysokości sumy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta.

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Cenę (cena netto + podatek VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6. Przedłożenie referencji od podmiotów dotychczas zlecających przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oferentowi, wykazujące posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia w wykonywaniu usług związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego oraz sporządzania raportu z wyników badania.

7. Projekt umowy.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz 2018” należy przesłać pocztą na adres Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice lub złożyć w sekretariacie Spółki w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi w siedzibie Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. w dniu 4 grudnia 2017r.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Tytularny sponsor klubu
Oficjalny partner klubu
Sponsor klubu
Partner klubu